Sitemap | Zoeken | Contact |
Albino Luciani > Biografie > Kroniek van zijn pontificaat


Kroniek van zijn Pontificaat

(26 augustus – 28 september 1978)

  

Zaterdag, 26 augustus

De katholieke Kerk heeft een nieuwe leider. In één van de kortste conclaven van de kerkgeschiedenis, kozen de 111 kardinalen, die samengekomen waren, in de Sixtijnse Kapel, bij derde stemming, de 65 jarige patriarch van Venetië, Albino Luciani, tot nieuwe paus.

Om 19.30 uur verscheen de nieuwgekozen paus op het middelste balkon van de St.-Pietersbasiliek en geeft voor de eerste maal de zegen “Urbi en orbi”. Hij wenkt de mensenmenigte vaderlijk toe, en de wereld ziet voor de eerste keer zijn glimlach, die hem in de ganse wereld snel populair maakt.

 

Zondag 27 augustus

Als afsluiting van het conclaaf viert Johannes-Paulus I, in de Sixtijnse kapel, een mis, en houdt een Latijnse toespraak, die via de televisie in gans de wereld uitgezonden wordt.

Daarin bekrachtigt hij de noodzaak van de verdere verwezenlijking van het concilie, de voortzetting van de oecumenische inspanningen en de dialoog met de ganse wereld zoals de ondersteuning van “alle prijswaardige en goede initiatieven, die tot bescherming en versterking van de vrede in de wereld kunnen bijdragen”.

 

Maandag 28 augustus

De paus benoemt de 72-jarige Franse kardinaal Jean Villot tot zijn staatssecretaris.

Gelijktijdig bevestigt hij de kardinaalprefecten van de Vaticaanse congregaties en gerechtshoven en ook de kardinaalvoorzitters van de secretariaten en commissies in hun 5-jarige ambtsperiode. In het ambt bevestigt hij ook de substituut in het pauselijk staatssecretariaat, aartsbisschop Gioseppe Caprio en de secretaris van de raad voor de openbare aangelegenheden van de kerk, aartsbisschop Agostino Casaroli.

 

Dinsdag 29 augustus

De plechtige viering van de ambtsaanvaarding van de paus wordt op zondag 3 september bepaald.

Johannes-Paulusus I drukt de wens uit niet meer met de Tiara te worden gekroond, maar wenst in een eenvoudige mis als opperherder van de universele kerk te worden aangesteld.

 


Woensdag 30 augustus

Paus Johannes-Paulus I ontvangt de nog in Rome aanwezige kardinalen op een eerste audiëntie, en verzoekt hen om een “broederlijke en standvastige samenwerking”. De nieuwe paus bevestigt de organisatie van de derde  algemene conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen, die van 12 tot 28 oktober in Puebla (Mexico) zal plaats vinden en draagt de leiding ervan op aan de kardinalen Baggio en Lorscheider evenals aartsbisschop Ahumada.

 

Donderdag 31 augustus

Wederkerig respect en loyale samenwerking: “zonder overschrijden van de bevoegdheid” moeten, naar de woorden van Johannes-Paulus I, de betrekkingen tussen de kerk en de staten kenmerken. In zijn eerste toespraak tot de leden van het diplomatische korps dat  bij de Heilige stoel geaccrediteerd is, maakt de paus duidelijk, dat de werken van de kerk op pastoraal gericht zijn.

Fundamentele beginselen zijn: “respect voor de naasten, voor zijn leven en zijn waardigheid, de inzet voor zijn geestelijke en sociale vooruitgang, inspanningen om de vrede te bereilen en te verzekerren evenals de bereidheid tot verzoening.”

 

Vrijdag 1 september

Nog voor zijn ambtsinvestituur ontvangt de paus ongeveer 1.000 afgevaardigden van de pers, radio en TV uit de hele wereld, dankt hen voor hun professionele  berichtgeving over de jongste gebeurtenissen in het Vaticaan, en nodigt hen uit tot een bewust verantwoordelijke medewerking.

 

Zaterdag 2 september

De talrijke delegaties niet-katholieke christenen en gemeenschappen, die naar Rome waren gekomen waren  om deel te nemen aan de eredienst bij het begin van het pontificaat, ontvangt de Paus in audiëntie en drukt de hoop uit dat op de weg naar herstel, van de eenheid onder alle Christenen vooruitgang gemaakt zal worden.

 

Zondag 3 september

In de voormiddag ontvangt Johannes-Paulus I ongeveer 5.000 pelgrims uit zijn noord-Italiaanse geboortestreek.


In de late namiddag wordt Paus Johannes-Paulus I  in een eenvoudige eredienst officieel in zijn ambt als opperste herder van de katholieke kerk aangesteld. 

Hij had afstand gedaan van de kroon en laat zich enkel het pallium opleggen, een met kruisen bestikte wollen schouderband, teken van verbondenheid van de opvolgers van de apostel Petrus en met elkaar. Meer dan 200.000 mensen nemen deel aan de plechtigheid op het St. Pietersplein. Voorop officiële delegaties uit meer dan 131 staten en internationale organisaties, evenals 17 niet-katholieke, christelijke kerken en gemeenschappen.

Ongeveer 1 miljard mensen in 53 landen konden de eredienst op beeldscherm mee beleven. In zijn preek roept de Paus alle volkeren op tot samenwerking, zonder voorbehoud, “om een klimaat van rechtvaardigheid, van broederlijkheid, van solidariteit en hoop te scheppen. want zonder die eigenschappen kan de wereld niet leven.”

 

Maandag 4 september

De speciale delegaties, die naar aanleiding van de ambtsaanvaarding van de paus naar Rome gekomen waren, worden door Johannes-Paulus I in audiëntie ontvangen. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van zoveel naties noemt de Paus “zeer aanmoedigend” en bekrachtigt tegelijk de bereidheid van de Heilige Stoel en de gehele kerk tot samenwerking in dienst van de vrede, de ontwikkeling en de rechtvaardigheid.

De paus wijst op de urgentie van de eerbied van de godsdienstvrijheid in alle landen van de wereld.

 

Dinsdag 5 september

De Russisch-orthodoxe Metropoliet van Leningrad en Nowgorod, Nikodim, sterft bij een privé audiëntie in de armen van de Paus.

Hij verbleef als leider van de delegatie van de Russisch-orthodoxe kerk ongeveer een maand in Rome. Bij de Paus zelf en in het Vaticaan heeft zijn dood een diepe schok veroorzaakt.

 


Woensdag 6 september

De Paus houdt voor ongeveer 15.000 pelgrims uit de hele wereld zijn eerste algemene audiëntie.

Hij omschrijft de Israëlisch-Egyptische vredesgesprekken van Camp David als “grote hoop”.

 

Donderdag 7 september

Het centrale thema van zijn toespraak naar aanleiding van de audiëntie voor de Roomse geestelijkheid is de “discipline” in de kerk. Als “broeder tot broeders” sprekend, meent de paus, zouden veel priesters vandaag niet altijd de juiste denkbeelden hebben van het bisschopsambt, waarin dienst en gezag zich verenigen. Tot de priesterlijke discipline behoort, naar het woord van de paus, de liefde tot het eigen werk en eigen klasse, in weerwil van alle ontmoedigingen die men soms oploopt.

 

Vrijdag 8 september

Ter gelegenheid van de 85 ste Duitse katholiekendag zend de Paus een boodschap aan de aartsbisschop van Freiburg en groet alle gasten van de bisschopsstad. De katholiekendag zou een “een teken van vast vertrouwen, van hoop” zijn. Zijn bijzondere groet gaat naar de jonge mensen, die naar zijn woorden, zowel voor de voor de kerk en als voor de samenleving geroepen zijn om dragers van de hoop te zijn”.

 

Zaterdag 9 september

Paus Johannes-Paulus I zet zich in voor de snelle beëindiging van de op burgeroorlog gelijkende toestanden in de Midden-Amerikaanse staat Nicaragua. Hij tracht via zijn apostolische nuntius in Nicaragua tussen de tegenstanders te bemiddelen.

 

Zondag 10 september

Paus Johannes-Paulus I herinnert in zijn toespraak tot de op het Sint-Pietersplein verzamelde gelovigen, aan de vredesinspaningen die op dat ogenblik in Camp David (USA) plaatsvinden . Allen zouden met interesse en grote hoop naar de samenkomst van de staatsmannen kijken en bidden tot God, dat hij hen bij hun vredesinspanningen kracht moge schenken.

 


Dinsdag 12 september

Paus Johannes-Paulus I bezoekt het graf van zijn voorganger Paulus VI.

 

Woensdag 13 september

Tweede algemene audiëntie. De paus gebruikt voor de eerste maal de traditionele draagstoel, omdat hij alleen op die manier door de menigte van de deelnemers van de audiëntie bij de intocht door de middengang beter gezien kan worden. In zijn toespraak benadrukt hij dat de gelovigen de kerk moeten aanvaarden zoals ze is, met al haar eventuele onvolmaaktheden en gebreken.

 

Donderdag 14 september

De paus ontvangt de Duitse aartsbisschop en secretaris van de congregatie voor de kloosterlingen, Augustin Mayer, in privé audiëntie.

 

Zaterdag 16 september

De president van de republiek Somalië, generaal Mohamed Siad Barre wordt door de paus in audiëntie ontvangen. Aansluitend ontvangt Johannes-Paulus de algemene secretaris van de Latijns-Amerikaanse bisschopsraad (CELAM) en secretaris van de derde algemene conferentie van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Puebla, wijbisschop Alfonso Lopez Trujillo.

 

Zondag 17 september

De paus begroet in zijn middagtoespraak alle studenten en opvoeders. De volwassenen roept hij op om de groeiende jeugdwerkloosheid te bestrijden.

 

Maandag 18 september

De Zweedse minister van binnenlandse zaken Johannes Antonson wordt samen met zijn vrouw en zijn dochter in privé-audiëntie ontvangen, aansluitend de echtgenote van de president van Venezuela, Blanca Rodriguez de Perez.

 

Dinsdag 19 september

In privé audiëntie ontvangt de paus een delegatie van de Syrisch-orthodoxe kerk, de apostolische nuntius in Oostenrijk aartsbisschop Mario Cagna, en de secretaris van de Braziliaanse bisschopsconferentie, bisschop Ivo Lorscheider.

 

Woensdag 20 september

Derde algemene audiëntie. De paus maakt een duidelijke afspraak met die christenen, die christelijke hoop en menselijke bevrijding verwarren en die alleen van de aardse toekomst en niet van bovenaardse, eeuwige betrokkenheid van de mensen spreken.

 

Donderdag 21 september

Eerste Ad-Limina bezoek. De paus onderstreept in zijn toespraak tot de bisschoppen van  verscheidene US-staten de “niet te vervangen rol van de christelijke familie in het vernieuwingsproces van de kerk en bij de nieuwe vormgeving van de hedendaagse maatschappij”.

 


Zaterdag 23 september

De paus treedt officieel in functie van zijn ambt als bisschop van Rome. In de basiliek van Lateranen, zijn bisschopskerk, verklaart hij in een eenvoudige misviering dat Rome een echte christelijke gemeente zal zijn, wanneer God in de stad niet alleen door kerkbezoek en morele onberispelijke levenswandel van de gelovigen vereerd wordt, maar ook door de liefde tot de armen.

 

Zondag 24 september

Ongeveer 80.000 pelgrims zijn op het St. Pietersplein verzamelt voor het angelusgebed. De paus gaat in zijn rede uit van berichten over geweldgebruik in de voorbije dagen en benadrukt: “niet het geweld maar de liefde kan alles. Bidden we de Heer om de genade, opdat een nieuwe golf van liefde tot de medemens van deze arme wereld doorstroomt”.

 

Woensdag 27 september

Vierde algemene audiëntie. De paus begroet in de St. Pietersdom meer dan 5.000 pelgrims uit Duits- en Nederlandstalige landen. Centraal thema van zijn toespraak: de liefde van de mensen tot God en tot elkaar, die door praktische handelingen moeten bewezen worden.

“De wereld biedt veel gelegenheden daartoe: niet alleen een Lazarus ligt hongerig voor de deur, ganse volkeren lijden honger”, benadrukt de paus.

 

Donderdag 28 september

De apostolische nuntius in de Nederland, aartsbisschop John Gordon, wordt door de paus in privé audiëntie ontvangen. Naar aanleiding van het Ad-Limina bezoek van de Filippijnse bisschoppen herinnert hij aan de “onherroepelijke verplichting van de kerk bij te dragen tot de verzachting van fysische ellende en aardse nood”.

De liefdevolle zorg van de kerk om de mensen zou echter onvolledig zijn, wanneer ze ook niet naar het bovennatuurlijke eeuwige leven zou verwijzen.

 

Tegen 23.00 uur sterft Paus Johannes-Paulus I.

 (KNA)